Jitsu edge server ver beta / 2023-01-20T11:52:13.000000Z. Configure Jitsu