Jitsu edge server ver beta / 2023-05-29T12:09:06.000000Z. Configure Jitsu