Jitsu edge server ver beta / 2022-06-22T19:14:43.000000Z. Configure Jitsu