Jitsu edge server ver beta / 2022-05-19T16:53:20.000000Z. Configure Jitsu