Jitsu edge server ver beta / 2022-08-17T10:41:04.000000Z. Configure Jitsu