Jitsu edge server ver beta / 2022-10-01T13:33:48.000000Z. Configure Jitsu